ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում » ՀՀ 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում պետական մարմինների բյուջետային հայտերի կազմման և ներկայացման մեթոդական ցուցումներ և հավելվածներ
ՀՀ 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում պետական մարմինների բյուջետային հայտերի կազմման և ներկայացման մեթոդական ցուցումներ
Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ (Հավելված 1)
Նոր նախաձեռնությունների ներկայացման ձևաչափ (Հավելված 2)
Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ (Հավելվածներ 3-10)
2024-2026 թթ պետական ՄԺԾԾ և 2024թ պետական բյուջեի նախագծերի մշակման բյուջետային հայտերի կազմման և ներկայացման մեթոդական ցուցումներ (Հավելված 11)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ծրագրի ֆինանսավորման հայտ