ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Գրատպությունը Արևելյան Հայաստանում 1828-1920 թվականներին (հոդվածների ժողովածու)

Գրատպությունը Արևելյան Հայաստանում 1828-1920 թվականներին (հոդվածների ժողովածու)

Հ. Կ. Սուքիասյան, Ս. Հ. Պետոյան

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, «ԻՆՖՈԿՈՊԻ» ՍՊԸ-ի տպարան, 2021 թ., Երևան, 238 էջ

Ժողովածուում ներառված գիտական հոդվածներում առաջին անգամ շրջանառության մեջ դրվող արխիվային վավերագրերի, նորահայտ գրքերի, ինչպես նաև անցյալի պարբերական մամուլի, «մանր տպագրությունների» ուսումնասիրության հիման վրա ներկայացված են Արևելյան Հայաստանի 1828-1920 թվականների գրատպության պատմության չուսումնասիրված և գիտական լայն շրջանակներին անհայտ խնդիրները:

Ժողովածուն նախատեսված է հայկական գրատպության ու գրաքննության պամությունն ուսումնասիրողների, մատենագետների և ընթերցասեր հանրության համար: