ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Սոթք. hողի մշակութային հիշողությունը

Սոթք. hողի մշակութային հիշողությունը

Խմբագիրներ՝ Արսեն Բոբոխյան, Ռենե Կունցե, Ավետիս Գրիգորյան, Ռոման Հովսեփյան

ՀՀ ԳԱԱ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Երևան, ՀԱԻ հրատարակչություն, 2022 –240 էջ

Ժողովածուն նվիրված է Սոթքի տարածաշրջանի մշակույթի և պատմության խնդիրներին: Ի մի բերելով տարբեր գիտակարգերի տվյալները՝ հեղինակները փորձում են ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհի այս կարևոր գոտու անցած ուղին և պատմական նշանակությունը: Հրապարակումն իրականացվում է ՀՀ գիտության կոմիտեի 20RF­141 ծածկագրով՝ «Հայաստանի պատմական լանդշաֆտների «հողի հիշողությունը» և «մշակութային հիշողությունը». բրոնզ­երկաթեդարյան հուշարձանների հողա­հնագիտական միջմասնագիտական հետազոտություն» գիտական նախագծի սահմաններում: Ժողովածուն նախատեսված է ինչպես նեղ մասնագիտական, այնպես էլ՝ մշակույթով, արվեստով և պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցող լայն շրջանակների համար