ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
«Անդրադարձ հայ ազգային նվագարանների պատմափաստագրությանը և «Տկզար» համույթի գործունեությանը»
Համշենը հայկական ձեռագրերում
Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը
Հովհաննես Այվազովսկու 200-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր
Հայոց եկեղեցին Կիլիկյան շրջանում
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
Անձի հոգեբանական անվտանգության համակարգի հուզական հակազդումները
Модель межнационального поликультурного диалога: Психолого-педагогический подход
«Տարածաշրջանային մարտահրավերները» զեկույցների ժողովածու
Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների միգրացիան (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)