ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Հայոց եկեղեցին Կիլիկյան շրջանում

Հեղինակ՝ Արամ Հովհաննիսյան

Հեղինակային հրատարակություն, 2018 թ., Երևան, 218 էջ


Դասագիրքը ներառում է Կիլիկյան շրջանի հայ եկեղեցու պատմության առավել կարևոր և հետաքրքիր դրվագները` Պահլավունիների հայրապետական տոհմի հաստատումը, Հռոմկլայի հայրապետանոցի հիմնադրումն ու գործունեությունը, Գրիգոր Գ Պահլավունու, Ներսես Շնորհալու, Գրիգոր Դ Տղայի, Գրիգոր Ապիրատ կաթողիկոսների և մյուսների գործունեության դրվագները:

Նախատեսված է պատմաբանների, աստվածաբանների, կրոնագետների, եկեղեցաբանների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Դասագիրքը տպագրվել է Անուշավան Եպիսկոպոս Ժամկոչյանի մեկենասությամբ, Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդների որոշմամբ: