ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում
«ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության գծով նախատեսված ամփոփ հատկացումները ըստ ծրագրերի և միջոցառումների
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2022-2024 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2022 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ
ՀՀ 2022-2024 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում ՀՀ պետական մարմինների բյուջետային հայտերը կազմելու և դրանք ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու մեթոդական ցուցումներ
«Երիտասարդ գիտնականներին աջակցության ծրագրին» պետական աջակցության նպատակով կնքված պայմանագրեր
Հայաստանի Հանրապետության 2021-2023 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր և հավելվածներ (գիտության մասով)
«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի միջոցառումների ցանկը, որոնց գծով հատկացումները տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվելու են դրամաշնորհների տեսքով
ՀՀ 2021-2023 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում պետական մարմինների բյուջետային հայտերի կազմման և դրանք ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներկայացման մեթոդական ցուցումներ
«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի Հավելված N 1 Աղյուսակ N 2-ից հատված (Գիտության կոմիտեի կողմից իրականացվող 1162 ծրագիրը և ծրագրի միջոցառումները)
Գիտության ոլորտի 2019 թ. բյուջե
2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2020 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտի նախագիծ