ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ
«Գիտական խմբերի կամ լաբորատորիաների (բաժինների) ամրապնդմանն աջակցություն - 2023» մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. հոկտեմբերի 27-ի N 2247-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում ազդեցության գործակցով գիտական պարբերականներում տպագրված հոդվածների համար երիտասարդ գիտնականներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2021 թ. սեպտեմբերի 15-ի N 1545-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում գիտական խմբերի մեկնարկի կամ լաբորատորիաների (բաժինների) ամրապնդմանն աջակցության մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2021 թ. սեպտեմբերի 3-ի N 1463-Ա/2)
«Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր-2021» մրցույթի արդյունքները հաստատելու և երաշխավորված թեմաների ֆինանսավորումը սկսելու մասին» ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրաման (2021 թվականի մարտի 26-ի N 453-Ա/2)
«Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու նպատակով գիտական սարքերի/սարքավորումների գնման հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. հունիսի 1-ի N 798-Ա/2)
ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված «Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրին» պետական աջակցություն» միջոցառման իրականացման համար կազմակերպության ընտրության մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. մայիսի 17-ի N 542-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեի հաստիքացուցակը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2021 թ. հունվարի 21-ի N 64-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր 2023/2» հայտերի ընտրության մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. հոկտեմբերի 25-ի N 2213-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի հետ համատեղ անցկացված գիտական հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2021 թ. օգոստոսի 23-ի թիվ 1371-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի Հավելված N 1-ի Աղյուսակ N 2-ի 08 բաժնի 03 խմբի 02 դասի «1162 գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագրի» «11007 գիտական ամսագրերի և մենագրությունների հրատարակում» միջոցառման գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը` ըստ առանձին հրատարակումների հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2021 թ. հունվարի 18-ի N 31-Ա/2)