ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Գիտության պետական կոմիտե. հրապարակումներ և իրավական ակտեր

ՀԱՊՀ տպարան, 2015 թ., Երևան, 492 էջ + 8 էջ ներդիր

Ժողովածուում տեղ են գտել ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի գործունեության վերաբերյալ հրապարակումներ, գիտության բնագավառին վերաբերող իրավական ակտեր, կոմիտեի կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծեր, միջազգային պայմանագրերի, հուշագրերի և համաձայնագրերի ցանկ:

Ժողովածուն նախատեսված է գիտական հանրության, գիտական կազմակերպությունների և բուհերի վարչական անձնակազմի, գիտաշխատողների, գիտության ոլորտի մենեջերների, ինչպես նաև ուսանողների և ասպիրանտների համար: