ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Воскан Вардапет Ереванци: Жизнь и печатная деятельность; Voskan vardapet Yerevantsi (Life and Typographic Activity)

«Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի
գիտահետազոտական ինստիտուտ

Վարդան Դևրիկյան

«Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2015 թ., Երևան, 104 էջ

Գրքում ներկայացված են Ոսկան Վարդապետ Երևանցու կյանքը, եկեղեցական ու տպագրական գործունեությունը՝ 17-րդ դարում հայ ժողովրդի պատմության և հայ և հռոմեական եկեղեցիների փոխհարաբերությունների համատեքստում:

Դիտարկվում են հարցերը, թե որ ստեղծագործությունների տպագրությանն է Ոսկան Վարդապետը նախապատվություն տվել, ինչպես է համատեղել հայկական գրքարվեստի ավանդույթները արևմտաեվրոպական տպագրության սկզբունքների հետ: