ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » «Լեզվի կիրառումն ու մտաշահարկումը իրավագիտության ոլորտում» The Use and Abuse of Language in the Legal Domain

«Լեզվի կիրառումն ու մտաշահարկումը իրավագիտության ոլորտում»

The Use and Abuse of Language in the Legal Domain

Հեղինակներ՝ Ս. Գասպարյան, Շ. Պարոնյան, Գ. Մուրադյան

Խմբագիրներ՝ Դիլան Ուիտման Ուոլեր (ԱՄՆ), Լ. Վ. Ավետիսյան (Հայաստան, ԵՊՀ)

Տպագրված է «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ տպարանում,

Մոնրեալ, 2019 թ., Արոդ, 232 էջ

Մենագրությունն իրականացվել է Անգլալեզու հակահայկական քարոզչական դիսկուրսի հետազոտությունների լաբորատորիայում:

Մենագրության նպատակն է հետազոտել լեզվաբանության և իրավագիտության փոխհատման միջգիտակարգային ոլորտը, լեզվի և իրավունքի սերտ կապն ու փոխգործակցությունը, իրավական փաստաթղթերում լեզվի կանոնակարգված և մտաշահարկային կիրառությունները: Առանձնակի կարևորություն ունեն Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի տեքստային վերլուծությունն ու մեկնաբանությունը: Դրանք օգնում են բացահայտելու հոդվածում լեզվական մտաշահարկման ռազմավարությունը, որի կիրառման արդյունքում ստեղծված իրավական փաստաթուղթը սպառնալիք է մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկին՝ խոսքի ազատությանը:

Գիրքը նվիրված է ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին