ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում » ՀՀ գիտության կոմիտեի 2022-2024 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2022 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ
Լրամշակված (hայտի լրամշակման համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի մոտ 2021 թ. մայիսի 19-ին կայացած խորհրդակցության N Վ/44-2021 արձանագրության 2-րդ կետով տրված հանձնարարականը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2021 թ. մարտի 18-ի N 371-Ն, ՀՀ կառավարության 2021 թ. ապրիլի 8-ի N 524-Ն և ՀՀ կառավարության 2021 թ. մայիսի 13-ի N 747-Լ որոշումները)
Նախնական